(请使用IE浏览器访问本系统)

  学科分类

  基础科学

  工程技术

  生命科学

  人文社会科学

  其他

Frontiers 系列期刊数据库

同卷期检索


检索
  重置

检索方式:同卷期检索
卷期:7卷2期,刊名: Frontiers of Physics (Formerly known as Frontiers of Physics in China)

命中数:15,共1页,第1页    

1

fop-0147-11196-scz_title.zip Shoucheng Zhang; Zhong Fang; Qi-Kun Xue;
Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P147-147

2

fop-0148-11200-hk_title.zip Ke He;
Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P148-149

3

fop-0150-11191-zhw_title.zip Kevin Walker; Zhenghan Wang;

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P150-159

4

fop-0160-11193-sj_title.zip Zhi-yong Wang; Peng Wei; Jing Shi;

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P160-164

5

fop-0165-11190-lyq_title.zip Yong-qing Li; Ke-hui Wu; Jun-ren Shi; Xin-cheng Xie;

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P165-174

6

fop-0175-11194-cy_title.zip Yulin Chen;

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P175-192

7

fop-0193-11199-jcq_title.zip Jun-liang Zhang; Si-jia Zhang; Hong-ming Weng; Wei Zhang; Liu-xiang Yang; Qing-qing Liu; Pan-pan Kong; Jie Zhu; Shao-min Feng; Xian-cheng Wang; Ri-cheng Yu; Lie-zhao Cao; Shoucheng Zhang; Xi Dai; Zhong Fang; Chang-qing Jin;

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P193-199

8

fop-0200-11192-dr_title.zip Ivan Knez; Rui-Rui Du;

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P200-207

9

fop-0208-11195-hp_title.zip Hui Li (李; ; ); Hailin Peng (彭; ; ; ); Wenhui Dang (党; ; ; ); Lili Yu (余; ; ; ); Zhongfan Liu (刘; ; ; );

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P208-217

10

fop-0218-12311-wah_title.zip Werner A. Hofer;

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P218-222

11

fop-0223-11630-lwm_title.zip Yao-hua Chen; Wei Wu; Guo-cai Liu; Hong-shuai Tao; Wu-ming Liu;

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P223-234

12

fop-0235-10087-zjq_title.zip Jia-qi Zhong (仲; ; ; ); Geng-hua Yu (余; ; ; ); Jin Wang (王; ; ); Ming-sheng Zhan (詹; ; ; );

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P235-238

13

fop-0239-10062-dl_title.zip ; -bi Deng (邓; ; ; );

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P239-243

14

fop-0244-11010-sjg_title.zip Shi-jian Gu;

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P244-251

15

fop-0252-10083-wzw_title.zip Zhi-wen Wang; Yang Guo;

摘   要

Frontiers of Physics
2095-0462 ; 2012 ; Volume7,Number2 ; P252-255
命中数:15,共1页,第1页    
选中篇目详细记录 所有篇目详细记录 导出篇目简单记录 导出篇目详细记录
版权所有 © CALIS管理中心 2008